Các văn bản

STTSố hiệuTên biểu mẫuLoạiKích ThướcTải về
12260/QĐ-ĐHAG ngày 17/11/2018Quyết định về việc ban hành "Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang".pdf1.52 MBTải về
201-QĐi/TU ngày 24/08/2018Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.pdf1.77 MBTải về
341/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn An Giang.pdf1.09 MBTải về
42039/QĐ-ĐHAG ngày 02/11/2018Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang.pdf489.19 KBTải về
5140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.pdf581.14 KBTải về
6233/HD-ĐHAG ngày 01/03/2018Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017-2018.pdf1.07 MBTải về
72598/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2016QĐ về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường và nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ quản lý Trường Đại học An Giang.pdf9.96 MBTải về
82248/UBND-TH ngày 26/12/2017Hướng dẫn một số nội dung về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV.pdf1.23 MBTải về
908/2018/TT-BGDĐT ngày 12/03/2018Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.pdf4.90 MBTải về
10248/QĐ-ĐHAG ngày 07/03/2018Quy định về Văn thư và Trợ lý khoa tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang.pdf424.62 KBTải về
112659/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2017Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang.pdf8.97 MBTải về
1290/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.doc110.50 KBTải về
1323/2015/TT-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.pdf313.55 KBTải về
1429/2015/TT-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động.doc100.50 KBTải về
1547/2015/TT-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của NĐ số 05/2015/NĐ-CP.pdf605.71 KBTải về
1605/2015/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.pdf439.67 KBTải về
1710/2012/QH13Bộ luật Lao động năm 2012.doc572.00 KBTải về
182396/QĐ-UBND ngày 07/08/2017Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.pdf3.43 MBTải về
192395/QĐ-UBND ngày 07/08/2017Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng.pdf3.35 MBTải về
202394/QĐ-UBND ngày 07/08/2017Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Ngoại ngữ.pdf3.24 MBTải về
212393/QĐ-UBND ngày 07/08/2017Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tin học.pdf3.42 MBTải về
222392/QĐ-UBND ngày 07/08/2017Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trường Đại học An Giang.pdf3.84 MBTải về
23372/QĐ-UBND ngày 02/02/2017Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá.pdf2.01 MBTải về
24371/QĐ-UBND ngày 02/02/2017Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn.pdf2.32 MBTải về
25370/QĐ-UBND ngày 02/02/2017Quyết định về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn.pdf2.21 MBTải về
261250/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang.pdf1.37 MBTải về
271070/QĐ-ĐHAG ngày 08/5/2017Quyết điịnh về việc ban hành quy tắc ứng xử và đạo đức nhà giáo của Trường Đại học An Giang.pdf498.32 KBTải về
2802/TB-ĐHAG ngày 06/01/2017Thông báo về việc giải quyết chế độ nghỉ hằng năm đối với công chức, viên chức và người lao động.pdf716.43 KBTải về
291533-QĐ/TU ngày 12/11/2014Quy định đối tượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, chế độ hỗ trợ chi phí điều trị bệnh và chế độ nghĩ dưỡng .pdf7.11 MBTải về
301259/QD-UBND ngày 06/05/2016Quyết định ban hanh Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động Trường Đại học An Giang.pdf1.32 MBTải về
3154A/QĐ-ĐHAG ngày 25/02/2014Quy định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC.pdf310.96 KBTải về
322442/QĐ-ĐHAG ngày 28/11/2016Quyết định ban hành "Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang".pdf520.39 KBTải về
33419/QĐ-ĐHAG ngày 24/10/2014Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động.pdf9.30 MBTải về
34 1267/QĐ-ĐHAG ngày 17/08/2016Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang.pdf66.03 KBTải về
3578/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CB,CC,VC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan.doc42.50 KBTải về
362545/QĐ-ĐHAG ngày 24/12/2015Quyết định ban hành "Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang".pdf9.69 MBTải về
37125/SNV-TCCC ngày 04/02/2015Triển khai chủ trương đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức.pdf1.28 MBTải về
3836/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đào tạo.pdf2.42 MBTải về
3970/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014Điều lệ trường đại học.pdf2.11 MBTải về
4001/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.pdf1.19 MBTải về
41431/QĐ-ĐHAG ngày 01/11/2013 Quy chế làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang.pdf575.90 KBTải về
42141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo.pdf269.36 KBTải về
435339/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2011Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại .pdf208.28 KBTải về
44911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020.pdf114.99 KBTải về
4568/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về phụ cấp thâm niên nhà giáo.pdf1.63 MBTải về
4654/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.pdf159.06 KBTải về
47425/QĐ-TU ngày 09/03/2012Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, thẩm quyền cử cán bộ đào tạo sau đại học từ nguồn kinh phí nhà nước.pdf493.03 KBTải về
481031/UBND-VX ngày 27/3/2009Quy định giảm định mức giờ dạy đối với giảng viên được cử đi học.pdf50.16 KBTải về
49611/QĐ-ĐHAG ngày 15/11/2010Sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2010.pdf64.65 KBTải về
50127/2008-NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.doc145.50 KBTải về
5103-HD/BTCTU 14/8/2009Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ để nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, giới thiệu CB ứng cử và ứng cử CB đi học sau đại học.pdf1.18 MBTải về
5202/2007/TTLT-BNV-BTCHướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.doc354.50 KBTải về
53132/2007/NĐ-CPVề chính sách tinh giản biên chế.doc89.50 KBTải về
5446/2010/NĐ-CPQuy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.pdf449.09 KBTải về
5528/2010/QĐ-UBNDQuy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ ca.doc175.50 KBTải về
5661/2007/QĐ-BGDĐTChương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.doc79.50 KBTải về