Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2020

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2020.
Chi tiết xem tại đây: https://bit.ly/3w5jS9b

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Công nhận kết quả tuyển dụng năm 2020

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể: (Tài liệu đính kèm)

Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021

Trường Đại học An Giang thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 như sau: (Chi tiết tài liệu đính kèm).

DANH SÁCH BỐ TRÍ PHÒNG CHỜ VÀ PHÒNG XÉT TUYỂN (VÒNG 2)

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học An Giang thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển (Chi tiết tập tin đính kèm).

 

*Lưu ý:

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học An Giang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2 như sau: 

Nội dung tin RSS