Danh sách dự kiến nâng lương Quí III - 2019

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí III - Năm 2019 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân vui lòng phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 23/08/2019./.

Thông báo về việc cập nhật thông tin lý lịch của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin lý lịch của công chức, viên chức

và người lao động Trường Đại học An Giang

 

Căn cứ Kế hoạch số 1066/KH-ĐHAG ngày 14/8/2019 của Trường Đại học An Giang về việc kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin lý lịch công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang;

Kế hoạch về việc kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin lý lịch công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin lý lịch công chức, viên chức

và người lao động Trường Đại học An Giang

         

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017 của Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang;

Thông báo về việc triển khai và thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

Về việc triển khai và thực hiện đánh giá, phân loại 

viên chức và người lao động năm học 2018-2019

 

Căn cứ Hướng dẫn số 628/HD-ĐHAG ngày 15/5/2019 của Trường Đại học An Giang về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019,

Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019

HƯỚNG DẪN

Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động

Năm học 2018-2019

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Danh sách dự kiến nâng lương Quí II - 2019

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí II - Năm 2019 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân vui lòng phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 26/04/2019./.

Về việc chiêu sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2019

Quý thầy cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí I - 2019

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí I - Năm 2019 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 19/02/2019./.

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

THÔNG BÁO

 Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

Thông báo về việc gia hạn nộp và lưu ý một số thông tin ghi trên Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp và lưu ý một số thông tin ghi trên
Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Căn cứ Công văn số 665-CV/TU ngày 20/11/2018 của Ban Thường trực Tỉnh ủy về chấn chỉnh việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập;

Căn cứ Kế hoạch số 1455/KH-ĐHAG ngày 13/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc Kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2018,

Nội dung tin RSS