Thông báo về kết quả phân loại viên chức và người lao động năm học 2017 -2018

Quý thầy, cô vui lòng xem nội dung Thông báo trong tập tin đính kèm.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí III - 2018

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí III - Năm 2018 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 19/7/2018./.

* Tập tin đính kèm:

1. Du_kien_nang luong CC_VC_ND68_DHAG_Qui_III_2018.pdf

Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)

Xin vui lòng xem nguyên văn trong tập tin đính kèm.

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đánh giá, phân loại viên chức

và người lao động năm học 2017 - 2018

  

Căn cứ Hướng dẫn số 233/HD-ĐHAG ngày 01/03/2018 của Trường Đại học An Giang về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017-2018,

Căn cứ tình hình thực tế tại các đơn vị và yêu cầu của công tác thi đua,

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường và nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý Trường Đại học An Giang

Quyết định số 2598/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường và nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ quản lý Trường Đại học An Giang

Danh sách dự kiến nâng lương Quí II - 2018

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí II - Năm 2018 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 17/04/2018./.

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2017-2018

HƯỚNG DẪN

Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động
Năm học 2017-2018 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Thông báo về việc rà soát và đề xuất phương án phân công Văn thư và Trợ lý khoa tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang

THÔNG BÁO

Về việc rà soát và đề xuất phương án phân công Văn thư và Trợ lý khoa

tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang

 

            Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-ĐHAG ngày 07/3/2018 của Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy định về Văn thư và Trợ lý khoa tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang,

Danh sách dự kiến nâng lương Quí I - 2018

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí I - Năm 2018 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 22/02/2018.

Nội dung tin RSS