Thông báo bổ sung lý lịch, văn bằng chứng chỉ hằng năm

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung lý lịch và văn bằng chứng chỉ năm 2011

­­­­­­­­­­__________

            Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

            Để thực hiện tốt công tác cập nhật thông tin và quản lý hồ cá nhân,  Ban Giám Hiệu đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến những cán bộ, viên chức của đơn vị thực hiện bổ sung hồ sơ cá nhân năm 2011 như sau:

            1. Khai bổ sung lý lịch theo Mẫu 4a-BNV/2007 (đính kèm).

            2. Bổ sung các văn bằng, chứng chỉ đạt được nhưng chưa gửi P. TCCT lưu hồ sơ:

            2.1. Các văn bằng chuyên môn (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ). Photo công chứng 01 bản. Đối với văn bằng được cấp ở các trường nước ngoài cần phải dịch sang tiếng Việt và công chứng.

            2.2. Các văn bằng chứng chỉ khác (ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học,…). Photo công chứng 01 bản.

            Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, chức viên gửi bổ sung hồ sơ cá nhân về Phòng TCCT trước ngày 15/11/2011.

Ghi chú: Xem Mẫu 4a-BNV/2007 trên trang Web Phòng Tổ chức – Chính trị.

Địa chỉ: http://peo.agu.edu.vn

Đính kèmDung lượng
Mẫu 4a-BNV-2007.doc44 KB