Nhân sự

CHUYÊN VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

 

Họ tên: Hồ Nhã Phong
DÐ: 0919.725.528
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1486
Email: hnphong@agu.edu.vn

- Phụ trách thực hiện và điều phối thực hiện chế độ báo cáo của đơn vị.

- Kiểm tra thực hiện công tác ISO và nghiệp vụ hành chính.

- Tham mưu xử lý chế độ chính sách, lao động tiền lương, bảo hiểm.

- Tham mưu công tác phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng; tham mưu xử lý các văn bản có liên quan.

- Tham mưu giải quyết các vấn đề liên qua đến tính thừa giờ, trực thêm giờ của CBVC.

- Giải quyết cấp công lệnh, ra quyết định đối với các trường hợp đã được Hiệu trưởng đồng ý và ký phê duyệt.

- Tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng của CBVC và ANTT.

- Phụ trách website của Phòng TC-CT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Họ tên: Phan Minh Trí
DÐ: 0918.532.670
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1466
Email: pmtri@agu.edu.vn

- Phụ trách mảng công tác đảng vụ (Văn Phòng Đảng ủy); tham mưu và thực hiện các báo cáo có liên quan.

- Tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phụ trách website của Văn phòng Đảng ủy.

CHUYÊN VIÊN

 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Thuận
DÐ:0987.695.314 
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1488 or 076.3.842.576
Email: ntkthuan@agu.edu.vn

Hỗ trợ và thực hiện các công tác liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng.

- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (do Phòng TC-CT phụ trách).

CHUYÊN VIÊN

 

Họ tên: Tô Cẩm Loan
 DÐ : 0986.807.827
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1455
Email: tcloan@agu.edu.vn

- Tham mưu và thực hiện các công việc liên quan đến chế độ chính sách của CBVC: Bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, …

- Thực hiện và quản lý các hồ sơ đi học SĐH; tham mưu các công tác liên quan đào tạo, bồi dưỡng CBVC.

- Thực hiện các VBHC về công tác tổ chức cán bộ theo phân công của lãnh đạo phòng.

 

- Thực hiện tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (do Phòng TC-CT phụ trách).

CHUYÊN VIÊN

 

Họ tên: Nguyễn Quang Dũng
DÐ : 0972.426.264
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1488 or 0296.3.842.576
Email: nqdung@agu.edu.vn

- Thực hiện các VBHC về công tác tổ chức cán bộ theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Quản lý công văn, công tác lưu trữ hồ sơ.

- Quản lý, cập nhật hồ sơ viên chức.

- Thực hiện công tác kê khai tài sản và thu nhập của CBVC.

- Hỗ trợ thực hiện tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (do Phòng TC-CT phụ trách).

- In ấn, photo văn bản, tài liệu… 

CHUYÊN VIÊN

 

Họ tên: Nguyễn Phước Nho
DÐ : 0949.985.138
ÐT CQ: 02966.256.565 - 1455
Email: npnho@agu.edu.vn

 - Thực hiện các VBHC về công tác tổ chức cán bộ theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Tham mưu xử lý các vấn đề liên quan các VBQPPL, công tác thanh tra và xử lý CBVC.

- Quản lý công văn, công tác lưu trữ hồ sơ thanh tra và xử lý.

- Thực hiện công tác kê khai tài sản và thu nhập của CBVC.

- Hỗ trợ thực hiện tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (do Phòng TC-CT phụ trách).

- In ấn, photo văn bản, tài liệu…

CHUYÊN VIÊN

 

Họ tên: Phạm Thị Mộng Trinh
DÐ : 0987.385.238
ÐT CQ: 02966.256.565 - 1911
Email: ptmtrinh@agu.edu.vn

 - Thực hiện công tác Đảng vụ.

- Cập nhật thông tin website của Đảng ủy.

- Tiếp nhận Đảng viên mới, chuyển sinh hoạt Đảng.

- Chuyển Đảng chính thức.

- Lưu trữ công văn đi.

- In ấn, photo văn bản, tài liệu…

- Hỗ trợ thực hiện tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến công tác Đảng.

- Hỗ trợ tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm.

CHUYÊN VIÊN

 

Họ tên: Nguyễn Huỳnh Thuần
DÐ : 0918.253.743
ÐT CQ: 02966.256.565 - 
Email: nhthuan@agu.edu.vn

 

- Phụ trách công tác hành chính của Văn phòng Hội đồng trường, trực Văn phòng Hội đồng trường.

- Phụ trách công tác hành chính của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

- Kiêm nhiệm nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công.

CHUYÊN VIÊN

 

Họ tên: Trần Công Kha
DÐ : 0919.378.607
ÐT CQ: 02966.256.565 - 1911
Email: tckha@agu.edu.vn

 

- Thống kê, thực hiện hồ sơ thủ tục đề nghị kết nạp đảng để trình Ban Chấp hành; 

- Tham mưu thực hiện các quyết định, tờ trình đề nghị xóa tên, cho ra khỏi đảng, công tác cán bộ. 

- Thống kê, lập danh sách học lớp Đảng viên mới, bồi dưỡng kết nạp Đảng; Thống kê đề nghị công nhận 30 năm, 35 năm… tuổi Đảng. 

- Thống kê kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công.

CHUYÊN VIÊN

 

 

Họ tên: Trần Kim Ngân
DÐ : 0918.527.776
ÐT CQ: 02966.256.565 - 1911
Email: tkngan@agu.edu.vn

 

- Quản lý và sử dụng con dấu của Đảng ủy. 

- Phát hành công văn đi, công văn đến của Đảng ủy. 

- Thực hiện việc cấp số công văn đi, công văn đến. 

- Lưu trữ công văn theo quy định. 

- Thực hiện báo cáo tuần, tháng, năm của Văn phòng Đảng ủy.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công.

 

Họ tên: Nguyễn Quang Tường
DÐ : 0389.612.720
ÐT CQ: 02966.256.565 - 1455
Email: nqtuong@agu.edu.vn

 

- Hỗ trợ thực hiện công tác báo cáo, công tác về chế độ chính sách, tham mưu văn bản về các quy trình, quy chế, quy định... 

- Nghiên cứu và tham mưu xử lý các vấn đề liên quan các VBQPPL theo phân công. 

- Hỗ trợ quản lý công văn, công tác lưu trữ hồ sơ. 

- Hỗ trợ quản lý, cập nhật hồ sơ viên chức.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công.