Thông báo về việc nhận chứng chỉ NVSP năm 2011

Đã có Chứng chỉ NVSP lớp NVSP năm 2011.

Phòng TCCT thông báo đến các CB-GV thuộc lớp NVSP năm 2011 đến phòng TCCT nhận Chứng chỉ NVSP.

Luu ý: Để tránh thấp lạc trong quá trình nhận. Phòng TCCT đề nghị tự cá nhân lên nhận Chứng chỉ. Không chấp nhận đối với trường hợp nhận thay.