Thông báo lịch học và danh sách lớp 2 lớp nghiệp vụ, chuyên môn hè 2012 (Văn thư lưu trữ, Kỹ thuật dạy học trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ)