Các Tiêu chuẩn, tiêu chí giảng viên đánh giá Hiệu trưởng

1. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1.1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị

a)   Trung thành với lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b)  Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chế độ, chính sách, quy định, pháp luật của Nhà nước;

c)   Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội;

d)  Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

1.2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp

a)    Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;

b)   Trung thực, tâm huyết với nghề và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường;

c)    Không lợi dụng chức quyền vì mục đích vụ lợi.

1.3. Tiêu chí 3. Lối sống, tác phong

a)    Có lối sống lành mạnh, phù họp với bản sắc văn hoá dân tộc trong xu thế hội nhập;

b)   Có tác phong làm việc khoa học, sư phạm;

c)    Có cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và hiệu quả;

d)   Có ý chí vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e)    Được tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và mọi người tín nhiệm.

2. Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

2.1. Tiêu chí 4. Năng lực chuyên môn

a)   Hiểu đúng và đầy đủ mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục đại học;

b)  Có uy tín trong giới khoa học, giáo dục;

c)   Sử dụng được một ngoại ngữ, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc;

d)  Có năng lực quản lý chuyên môn.

2.2. Tiêu chí 5. Nghiệp vụ sư phạm

a)   Am hiểu lý luận, chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục đại học;

b)  Có khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học ở giáo dục đại học;

c)   Có khả năng tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ cán bộ, giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ.

2.3. Tiêu chí 6. Học tập bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học

a)   Có tinh thần tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ;

b)  Xây dựng tập thể sư phạm nhà trường thành tồ chức học tập, sáng tạo;

c)   Có các bài báo, công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, quốc tế được ứng dụng, triển khai trong thực tế có hiệu quả.

3. Tiêu chuẩn 3: Năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường

3.1. Tiêu chí 7. Tầm nhìn chiến lược

a)   Xây dựng kế hoạch chiến lược với tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của nhà trường phù họp với mục tiêu đào tạo, hướng tới sự phát triển toàn diện của người học và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường; xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn;

b)  Tuyên truyền và quảng bá về giá trị của nhà trường; công khai mục tiêu, chương trình giáo dục, kêt quả đảnh giá chất lượng giáo dục và hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nhà trường.

3.2. Tiêu chí 8. Phân tích và dự báo

a)   Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và của địa phương;

b)  Nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về giáo dục đại học;

c)   Phân tích tình hình và dự báo được xu thế phát triển của nhà trường.

3.3. Tiêu chí 9. Tập hợp đoàn kết cán bộ, giảng viên và nhân viên; xây dựng hệ thống văn bản quản lý

a)   Có năng lực đoàn kết, tập hợp và huy động các lực lượng để thực hiện mục tiêu giáo dục và phát triển nhà trường;

b)  Tổ chức xây dựng và ban hành các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý.

3.4. Tiêu chí 10. Tồ chức và nhân sự

a)    Trên cơ sở điều lệ trường đại học, cao đẳng, hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức của trường; bổ nhiệm, bãi nhiệm và miễn nhiệm các chức danh theo quy định;

b)    Ban hành các quy chế, nội quy, quy định trong nội bộ trường nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của trường theo đúng các quy định hiện hành trên cơ sở quyết nghị của hội đồng trường;

c)    Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ban hành các quy định về việc nâng cao trình độ, về thỉnh giảng, về thực hiện nghĩa vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

d)    Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, quyết định việc tiếp nhận, chuyển ngạch, ký hợp đông lao động, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đúng quy định, phù hợp với cơ cấu cán bộ, nhân viên của trường và tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức ngành giáo dục; quyết định nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy định;

e)    Đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ của nhà trường. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật, chế độ bảo cáo định kỳ theo quy định. Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

3.5. Tiêu chí 11. Quản lý tài chính

a)    Trong phạm vi nguồn tài chính được phân bổ, trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và chế độ chi tiêu tài chính của nhà nước hiện hành, nhà trường chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo được hoạt động thường xuyên của nhà trường và tăng thu nhập cho cán bộ, giảng viên, nhân viên;

b)    Hàng năm, lập dự toán thu, chi báo cáo cơ quan quản lý nhà nước, Kho bạc nhà nước nơi trường mở tài khoản. Các khoản thu, chi thuộc ngân sách nhà nước phải được thể hiện trong tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo đúng quy định hiện hành;

c)    Tổ chức công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật;

d)   Thực hiện chế độ kiểm toán; định kỳ tự tồ chức thanh tra, kiềm tra và đánh giá hiệu quả sử dụng, quản lý tiền vốn, tài sản; chấp hành sự thanh tra, kiếm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.6. Tiêu chí 12. Quản lý cơ sở vật chất

a)    Có kế hoạch hàng năm và bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường;

b)   Có kế hoạch và bố trí kinh phí ưu tiên hợp lý từ nguồn thu của trường để đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng mới và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế;

c)    Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường và hàng năm tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của trường đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3.7. Tiêu chí 13. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục

a)    Xây dựng chương trình giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế, có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b)   Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác, được định kỳ đánh giá, bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến trong nước và quốc tế, ý kiến phản hồi từ người học, từ các nhà tuyển dụng lao động, các tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

3.8. Tiêu chí 14. Quản lý hoạt động đào tạo

a)    Có các giải pháp đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người học theo quy định; nâng cao chất lượng đào tạo;

b)   Có kế hoạch, phương pháp đánh giá, công nhận kết quả học tập của người học, hoạt động giảng dạy của giảng viên đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng, phù hợp với hình thức đào tạo, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo;

c)    Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp;

d)   Đánh giá quá trình đào tạo, kết quả dạy học, giáo dục theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.9. Tiêu chí 15. Tổ chức quản lý người học

a)     Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b)    Công tác Đảng, đoàn thể được thực hiện có hiệu quả, có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thẩn trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước và các nội quy của nhà trường đối với người học;

c)     Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khỏe theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường; được tham gia đánh giá chât lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường trước khi tốt nghiệp;

d)    Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo của nhà trường.

3.10. Tiêu chí 16. Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

a)     Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đồng thời ban hành quy chế quản lý theo quy định của Bộ Giáo đục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và của các bộ, ngành liên quan về hoạt động khoa học và công nghệ;

b)    Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường, khoa, trung tâm, tổ chức thuộc trường; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ;

c)     Xây dựng các giải pháp tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có giá trị ứng dụng thực tiễn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước;

d)    Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ.

3.11. Tiêu chí 17. Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng và đăng ký kiểm định

a)     Thành lập đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng;

b)    Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của nhà trường;

c)     Tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và định kỳ đăng ký kiểm định chương trình, kiểm định trường; lập kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai kế hoạch đó;

d)    Tham gia các hoạt động đánh giá, kiểm định ở trong nước và quốc tế.

3.12. Tiêu chí 18. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

a)     Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của nhà trường;

b)    Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký kết các thỏa thuận về đào tạo, khoa học và công nghệ theo quy định; thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trao đổi học thuật, các hoạt động tham quan, khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường;

c)     Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

3.13. Tiêu chí 19. Quản lý văn bằng, chứng chỉ

a)     Thực hiện việc in, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm cho người học và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Quy chế văn bằng chứng chỉ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b)    Công bố công khai các thông tin về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học trên website của nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và giá trị của văn bằng, chứng chỉ do nhà trường cấp.

3.14. Tiêu chí 20. Công tác tuyển sinh

a)     Căn cứ vào năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng, nhu cầu nhân lực của địa phương, xã hội tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm phù hợp với nhu cầu và năng lực của nhà trường;

b)    Tổ chức thực hiện tuyển sinh và công khai công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.15. Tiêu chí 21. Trách nhiệm và quan hệ của nhà trường đối với gia đình, cộng đồng và xã hội

a)     Thực hiện công khai chiến lược phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; chỉ tiêu, điều kiện, kế hoạch và phương thức tuyển sinh hàng năm, tổ chức đào tạo, đánh giá quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, văn bằng, chứng chỉ và các quy định của nhà trường liên quan đến học tập, quyền và nghĩa vụ của người học; cam kết về chất lượng đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, điều kiện phục vụ học tập, nghiên cứu, sinh hoạt của người học; công khai các kết quả đào tạo, khoa học và công nghệ của nhà trường;

b)    Phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức sự nghiệp trong việc xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và việc tuyển dụng người học đã tốt nghiệp; ký các hợp đồng đào tạo, các hợp đồng khoa học và công nghệ; triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sóng xã hội;

c)       Thực hiện chủ trương xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, có giải pháp thu hút các cá nhân, tổ chức xã hội, tồ chức tuyển dụng, các doanh nghiệp, các bên liên quan khác tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, góp ý kiến cho nhà trường về quy hoạch phát triển, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo, hỗ trợ kinh phí cho người học và tiêp nhận người tốt nghiệp, giám sát các hoạt động giáo dục và tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh.