Thông báo về việc lập kế hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2015 - 2020

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ___________ ___________________________
Số: 376/TB-ĐHAG     An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2014

                                                           

THÔNG BÁO

Về việc lập kế hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2015 - 2020

  Kính gửi: Trưởng đơn vị trực thuộc Trường Đại học An Giang

        Căn cứ Thông báo số 3568/TB-VPUBND của UBND tỉnh An Giang ngày 21/10/2014 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Bình tại buổi làm việc với Trường Đại học An Giang;

       Căn cứ tinh thần buổi làm việc với Sở Nội vụ ngày 17/11/2014 về việc đào tạo cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang,

Ban Giám hiệu đề nghị trưởng các đơn vị tiến hành rà soát và lập lại danh sách kế hoạch cử cán bộ, viên chức đi học từ năm 2015 đến 2020 (mẫu đăng ký đính kèm), điều kiện cụ thể như sau:

        -   Chuyên ngành dự tuyển phải phù hợp với vị trí công tác và phù hợp với chiến lược phát triển của Trường và đơn vị; ưu tiên đảm bảo duy trì mã ngành hiện có và mở mã ngành mới đáp ứng nhu cầu hội nhập và định hướng của tỉnh

       -  Cán bộ, viên chức dự tuyển đủ điều kiện theo Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

       -  Trong bảng đăng ký nêu rõ nguồn kinh phí đi học: NSNN, học bổng, tự túc, ….

       Đề nghị các đơn vị tổng hợp danh sách theo đúng nội dung yêu cầu và biểu mẫu kèm theo, gửi về Phòng Tổ chức – Chính trị (cả bản cứng và bản mềm) trước ngày 24/12/2014. Nhà trường không giải quyết những trường hợp danh sách trễ hạn hoặc không đúng theo quy định./.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: HC-TH, TC-CT.

(đã ký)
  HOÀNG XUÂN QUẢNG

                                                                                                   

Đính kèmDung lượng
Mau dang ky 2015 - 2020.xlsx23.67 KB
DANH SACH DANG KY DI HOC NAM 2013 - 2020 (11-2014).xls103 KB