Thông báo về việc triển khai các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014

 

         UBND TỈNH AN GIANG                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ________________                                                                                                _____________________________

             Số: 392/TB-ĐHAG                                                                   An Giang, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 THÔNG BÁO

Về việc triển khai các quy định của pháp luật về minh bạch

 tài sản, thu nhập năm 2014

_________

           Thực hiện Công văn số 545/TT-P2 ngày 01/11/2014 của Thanh tra UBND tỉnh An Giang về việc triển khai các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014.

          Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản đến các đối tượng theo quy định (Danh sách đính kèm). Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân gửi về phòng Tổ chức chính trị hạn chót ngày 27/12/2014, để trường kịp thời báo cáo lên cơ quan cấp trên.

          Rất mong các trưởng đơn vị triển khai thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

*Ghi chú:Tất cả viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản , thu nhập lần đầu và kê khai bổ sung đều dung chung một mẫu kê khai của  năm 2013 theo Nghị định 78/NĐ-CP thực hiện chung 01 mẫu kê khai.

 Xem mẫu kê khai tài sản, công văn số 545/TT-P2 và hướng dẫn kê khai tài sản  trên Trang web Phòng Tổ chức - Chính trị, địa chỉ: http://peo.agu.edu.vn./.

                                                                            

Nơi nhận:                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Các trưởng đơn vị;                                                                                                           (đã ký)

- Lưu: HCTH, TCCT.                                                                                                 PGS, TS Võ Văn Thắng

Đính kèmDung lượng
Mau Ke khai TS, thu nhap theo NĐ số 78 nam 2014.doc58 KB
DS KE KHAI TAI SAN 2014.xls69 KB