Giới thiệu phòng

1.Công tác chính trị tư tưởng:
- Tham mưu cho Đảng uỷ và Ban Giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng, thời sự, học tập quán triệt các Nghị quyết chỉ thị của Đảng, nhà nước cho CB-GV-CNV và học sinh, sinh viên…nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trong tình hình hiện nay.
- Kết hợp với phòng Công tác Sinh viên, đơn vị liên quan để quản lý các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng - Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên thông qua các hoạt động ở trong và ngoài trường.
- Tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp những ngày kỷ niệm truyền thống lịch sử, các ngày lễ, tết trong năm.
2. Công tác tổ chức:
- Tham mưu xây dựng củng cố bộ máy, phân công, phân nhiệm, qui chế hoá chức năng nhiệm vụ, quan hệ quản lý giữa các bộ phận trong nhà trường.
- Thực hiện và tham mưu giải quyết đúng chế độ chính sách cho CB-GV-CNV và học sinh sinh viên trong toàn trường.
- Tham mưu cho BGH và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhận xét định kỳ, hàng năm.
- Lập kế hoạch bồi dưỡng và quản lý cán bộ công chức theo ngạch chuyên môn.
- Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Công tác bảo vệ chính trị, nội bộ, giữ gìn TTATXH phải được duy trì thường xuyên nề nếp.
3. Công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật:
Làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo 138 phòng chống tội phạm về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật…nhằm củng cố kiến thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, trong HS-SV.

Tập thể Phòng Tổ chức - Chính trị