Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II), năm 2016

Thực hiện Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính năm 2016, Trường Đại học An Giang thông báo đến các đơn vị trong toàn trường về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II), năm 2016 như sau:

I. THI THĂNG HẠNG TỪ GIẢNG VIÊN (HẠNG III) LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)

1. Đối tượng dự thi

Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 (hoặc 15.111), đang làm công tác giảng dạy.

2. Điều kiện dự thi

Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Đơn vị đang công tác có nhu cầu;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất (năm 2013, 2014 và 2015) và tới thời điểm cử dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

c) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

đ) Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV), cụ thể như sau:

- Chủ trì thực hiện ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;

- Có ít nhất 03 bài báo khoa học đã được công bố (bao gồm: Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học; báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo; kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ).

e) Viên chức dự thi phải có thời gian giữ ngạch giảng viên, mã số: 15.111 hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch giảng viên, mã số: 15.111 tối thiểu là 02 năm.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:

a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) (theo mẫu số 1a đính kèm);

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV (theo mẫu số 2 đính kèm);

c) Bản nhận xét, đánh giá của lãnh đạo: đối với lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trường sử dụng Mẫu 3a-1, các trường hợp còn lại sử dụng Mẫu 3a-2;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

đ) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo có xác nhận của Hiệu trưởng (kèm theo bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và các sản phẩm).

II. THI THĂNG HẠNG TỪ GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) LÊN GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I)

1. Đối tượng dự thi

Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 (hoặc 15.110), đang làm công tác giảng dạy.

2. Điều kiện dự thi

Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Đơn vị đang công tác có nhu cầu;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (năm 2013, 2014 và 2015) và tới thời điểm cử dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

c) Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

đ) Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể như sau:

- Chủ trì thực hiện ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

- Hướng dẫn ít nhất 02 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế việc hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh bằng 01 công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong và ngoài nước.

Đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp hai lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã quy định.

- Chủ trì biên soạn ít nhất 02 sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;

- Có ít nhất 06 bài báo khoa học đã được công bố (bao gồm: Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học; báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo; kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ).

e) Viên chức dự thi phải có thời gian giữ ngạch giảng viên chính, mã số: 15.110 hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm, trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch giảng viên chính, mã số: 15.110 tối thiểu là 02 năm.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) (theo mẫu số 1b đính kèm);

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV (theo mẫu số 2 đính kèm);

c) Bản nhận xét, đánh giá của lãnh đạo: đối với lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trường sử dụng Mẫu 3a-1, các trường hợp còn lại sử dụng Mẫu 3a-2;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

đ) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo, hướng dẫn học viên/nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ theo quy định có xác nhận của Hiệu trưởng (kèm theo bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và các sản phẩm).

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

            Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) gửi về  Phòng Tổ chức – Chính trị trước ngày 16/6/2016. Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ đồng chí Tô Cẩm Loan (email: tcloan@agu.edu.vn; điện thoại: 0986.807.827).

* Ghi chú: Các cá nhân đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I và II gửi thêm bản mềm của các hồ sơ (Mẫu số 3a-1, 3a-2 và bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học) về địa chỉ email: tcloan@agu.edu.vn.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai công văn này tới toàn thể viên chức trong đơn vị mình được biết và đăng ký dự thi đảm bảo công khai, minh bạch.

Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp trễ hạn./.

Ghi chú: Thời gian thi, hình thức thi, môn thi và một số nội dung có liên quan đề nghị thầy, cô vui lòng xem Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD đính kèm.

Đính kèmDung lượng
Thong bao 160-TB-DHAG ve viec thi thang hang vien chuc.pdf250.73 KB
Phụ lục - Mẫu số 1a,1b.doc53 KB
Phụ lục - Mẫu số 2.doc101.5 KB
Phụ lục - Mẫu số 3a1,3a2.doc47 KB
Cong van so 2102 BGDĐT - 13.5.2016.pdf12.9 MB