Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 - 2016

HƯỚNG DẪN

Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
Năm học 2015-2016

 Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2016 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ 2007/UBND-TH ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015;

Căn cứ công văn số 168/UBND-VX ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc đánh giá, phân loại viên chức,

Trường Đại học An Giang ban hành hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 – 2016. Cụ thể như sau:

1.        NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.           Phạm vi và đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học An Giang quản lý (sau đây được gọi chung là CBVC); không áp dụng đối với các thành viên trong Ban Giám hiệu (do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá và phân loại).

1.2.           Nguyên tắc và thẩm quyền đánh giá và phân loại

- Bảo đảm đúng thẩm quyền: Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trưởng các đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại CBVC thuộc đơn vị quản lý.

- Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của CBVC.

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

- Việc đánh giá, phân loại CBVC lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Trường hợp CBVC không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

2.        ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Việc đánh giá công chức thực hiện theo Mẫu số 01 và được tiến hành như sau:

2.1.           Đối với các công chức là Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường

Thực hiện quy trình đánh giá như viên chức quản lý cấp tương đương; thực hiện theo mẫu đánh giá, phân loại dành cho công chức (Mục I Mẫu số 01). Về phân loại và tiêu chí đánh giá thực hiện như sau:

2.1.1.          Về phân loại đánh giá:

-      Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

-      Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

-      Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế một phần năng lực;

-      Không hoàn thành nhiệm vụ.

2.1.2.           Tiêu chí đánh giá:

2.1.2.1.  Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

c) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

d) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

e) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

f) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

g) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

h) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận;

i) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

k) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả;

l) Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

2.1.2.2.  Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Điểm a, b, c, d và e Mục 2.1.2.1;

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

c) Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

e) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

f) Có năng lực xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

2.1.2.3.  Mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:

Công chức lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, b Mục 2.1.2.1. và có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm tiến độ;

c) Giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định của pháp luật, chưa gây hậu quả phải có biện pháp khắc phục;

d) Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

e) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

2.1.2.4.  Mức không hoàn thành nhiệm vụ:

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

d) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

e) Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

f) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

h) Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

i) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

k) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

l) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

3.        ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

3.1.           Về căn cứ và nội dung đánh giá

Căn cứ vào quy định tại Điều 40 và theo khoản 1 Điều 41 của Luật Viên chức, việc đánh giá cán bộ, viên chức được thực hiện theo nội dung sau đây:

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Đối với viên chức quản lý, ngoài các nội dung nêu trên, việc đánh giá còn được thực hiện theo các nội dung sau đây (khoản 2 Điều 41 của Luật Viên chức):

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3.2.           Về phân loại đánh giá

Theo quy định tại Điều 42 của Luật Viên chức, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại theo các mức như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

3.3.           Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá

Việc đánh giá viên chức thực hiện theo Mẫu số 02 và được tiến hành như sau:

3.3.1.          Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 2.1.

b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Đối với đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các đơn vị cấu thành.

Đối với đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị.

c) Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến vào phần nhận xét tương ứng trong báo cáo tự đánh giá của viên chức được đánh giá, phân loại.

d) Người có thẩm quyền tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c của Mục này để quyết định đánh giá, phân loại đối với CBVC lãnh đạo, quản lý. Cụ thể:

 - Hiệu trưởng đánh giá, phân loại đối với trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường;

- Hiệu trưởng đánh giá và phân loại trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường;

- Trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường quyết định đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo các đơn vị cấu thành và cấp phó của mình.

e) Người đứng đầu đơn vị trực thuộc trường có nhiệm vụ thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức khi có kết luận của người có thẩm quyền đánh giá, phân loại CBVC theo phân cấp quản lý (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP).

3.3.2.          Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 2.2.

b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp của đơn vị để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c) Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức (Hiệu trưởng và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp) tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm b của Mục này, quyết định đánh giá, phân loại viên chức.

d) Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước người đứng đầu theo phân cấp quản lý.

3.3.3.          Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3.3.3.1.  Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a)   Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b)   Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c)   Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d)   Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

e)   Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

3.3.3.2.   Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a)   Các tiêu chí quy định tại Mục 3.3.3.1

b)   Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

c)   Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d)   Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

3.3.4.          Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

3.3.4.1.  Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a)   Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b)   Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và e Mục 3.3.3.1.

3.3.4.2.   Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a)   Các tiêu chí quy định tại mục 3.3.4.1, Điểm b và c Mục 3.3.3.2;

b)   Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

3.3.5.          Mức hoàn thành nhiệm vụ

3.3.5.1.  Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a)   Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b)   Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d Mục 3.3.3.1.

3.3.5.2.   Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a)   Các tiêu chí quy định Mục 3.3.5.1;

b)   Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c)   Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

3.3.6.          Mức không hoàn thành nhiệm vụ

3.3.6.1.  Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a)   Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b)   Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c)   Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

d)   Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

e)   Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

f)    Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

g)   Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

h)   Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

3.3.6.2.  Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a)   Các tiêu chí quy định tại Mục 3.3.6.1;

b)   Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

c)   Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

d)   Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

4.        ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì thực hiện theo Mẫu số 02 và tiến hành các quy trình đánh giá, phân loại như viên chức không giữ chức vụ quản lý.

5.        CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

- Đối với trường hợp được cử đi học, trưởng đơn vị trực thuộc Trường căn cứ vào kết quả học tập và thời gian làm việc thực tế tại Trường trong năm học (nếu có) để nhận xét viên chức. Trường hợp chưa có kết quả học tập, viên chức thực hiện tự đánh giá theo Mục I Mẫu tương ứng, Trưởng đơn vị căn cứ tự đánh giá của viên chức để nhận xét.

- Đối với trường đang trong thời gian tập sự, thử việc dưới 10 tháng thì không thực hiện đánh giá và phân loại.

- Đối với trường hợp chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm nhận xét, đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (nếu có thời gian công tác tại đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

6.        THỜI GIAN THỰC HIỆN

-  Từ ngày 18/6/2016 - 06/7/2016: Tổ chức thực hiện đánh giá CBVC tại các đơn vị.

-  Từ ngày 06/7/2016 - 13/7/2016: các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá và phân loại (cả bản mềm) gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị (email: peo@agu.edu.vn).

* Hồ sơ của đánh giá và phân loại của đơn vị bao gồm:

-  Báo cáo tự đánh giá và phân loại CBVC (Mẫu số 01, 2.1, 2.2) có nhận xét và ký tên của các cấp lãnh đạo trực tiếp (bộ môn, khoa), cấp ủy (đối với CBVC lãnh đạo, quản lý).

-  Các biên bản họp:

+ Đối với đơn vị không có đơn vị cấu thành: Biên bản phiên họp đóng góp ý kiến đối với viên chức;

+ Đối với đơn vị có đơn vị cấu thành: Biên bản phiên họp đóng góp ý kiến đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý; Biên bản phiên họp đóng góp ý kiến đối với viên chức quản lý;

7.        TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Người đứng đầu các cấp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức theo đúng tinh thần của hướng dẫn này. Trường hợp đối với các đơn vị chưa có cấp trưởng thì người được Hiệu trưởng phân công phụ trách đơn vị triển khai thực hiện.

-  Trong quá trình triển khai thực hiện, người được giao thẩm quyền đánh giá, phân loại viên chức phải thực sự quan tâm, chịu trách nhiệm trong công tác đánh giá phân loại viên chức; qua đánh giá, phân loại phải phân biệt được những người làm việc tốt, tận tụy, trách nhiệm, có hiệu quả với những người thiếu trách nhiệm, không hiệu quả, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Từ đó làm cơ sở để thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bố trí sử dụng đối với viên chức.

-  Phòng Tổ chức - Chính trị có nhiệm vụ tổng hợp, lưu hồ sơ đánh giá; phối hợp và cung cấp thông tin tổng hợp cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, lập báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị, điện thoại nội bộ: 1455, email: peo@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
huong dan danh gia vien chuc nam hoc 2015-2016.pdf527.08 KB
Mau 01 danh cho CC.docx25.2 KB
Mau 2.1 danh cho VC lanh dao.docx25.21 KB
Mau 2.2 danh cho VC.docx24.55 KB
168-UBND-VX V-v danh gia phan loai VC.pdf617.71 KB