Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND, ngày 06/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt  động của Trường Đại học An Giang”;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN ngày 10/10/2016 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Nhà trường,

Trường Đại học An Giang thông báo về nhu cầu và quy trình bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016, như sau:

1. Số lượng phó giáo sư cần bổ nhiệm:

- 01 phó giáo sư ngành Giáo dục học;

- 01 phó giáo sư ngành Chăn nuôi.

2. Quy trình và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư:

- Các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học An Giang gửi đơn đề nghị xét bổ nhiệm lên Lãnh đạo Bộ môn, Khoa.

- Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa kết hợp với Bộ môn (lãnh đạo bộ môn) họp, lấy ý kiến về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (có biên bản họp và biên bản kiểm phiếu).

- Khoa, Bộ môn gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 11/11/2016.

3. Hồ sơ đề nghị xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư gồm:

- Đơn đề nghị xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư kèm theo Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư do Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã cấp của nhà giáo.

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của Khoa, Bộ môn.

- Biên bản họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Khoa kết hợp với Bộ môn và biên bản kiểm phiếu về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai Thông báo này đến các cá nhân và đơn vị có liên quan để thực hiện./.

Đính kèmDung lượng
TB 285-TB-DHAG ngay 17-10-2016 ve viec bo nhiem chuc danh PGS 2016.pdf108.41 KB