Thông báo về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo,

Nhà trường thông báo đến quý Thầy, Cô thuộc đối tượng kê khai thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP nhưng chưa kê khai thực hiện việc kê khai, như sau:

-       Quý Thầy, Cô công tác giảng dạy đủ 5 năm (đã trừ thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên ở Mục 3 Điều 2 trong Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) thì thực hiện kê khai đến thời điểm đó.

-       Biểu mẫu kê khai, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH được đăng tải trên trang web Phòng Tổ chức - Chính trị tại địa chỉ: http://peo.agu.edu.vn/?q=thamniennhagiao.

Trưởng các đơn vị triển khai Thông báo này đến toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC) trong đơn vị, rà soát theo danh sách gợi ý kèm theo và tổng hợp kê khai thâm niên của các CBVC đủ điều kiện gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 16/12/2016.

Lưu ý: Đối với các trường hợp đủ điều kiện nhưng thực hiện kê khai trễ, cá nhân có trách nhiệm giải trình với các cơ quan chức có liên quan và các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ đồng chí Lư Thành Tâm (email: lttam@agu.edu.vn hoặc số điện thoại nội bộ: 1455; di động: 0976.949.859)./.

Đính kèmDung lượng
TB 342-TB-DHAG Thong bao ke khai phu cap tham nien nha giao nam 2016.pdf1.1 MB