Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 54A/QĐ-ĐHAG ngày 25/02/2014 của Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động;

Trường Đại học An Giang thông báo đến các đơn vị và cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường (gọi tắt là CBVC) về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Tất cả CBVC đang hưởng lương trong ngân sách.
  2. CBVC được xét nâng lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

-     Được cấp thẩm quyền quyết định khen thưởng bằng văn bản;

-     Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh;

-     CBVC thuộc đối tượng nâng lương thường xuyên trong năm 2017 (có thời điểm nâng lương khoảng từ tháng 01/2017 đến 12/2017);

-     Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

3. Nâng lương trước thời hạn 12 tháng đối với CBVC trong thời gian giữ bậc lương đang hưởng khi được tặng danh hiệu thi đua hoặc khen thưởng một trong các thành tích sau:

-     Khen thưởng cấp nhà nước.

-     Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 02 năm liên tục.

-     Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 03 năm liên tục trở lên.

4. Nâng lương trước thời hạn 09 tháng đối với CBVC trong thời gian giữ bậc lương đang hưởng khi được tặng danh hiệu thi đua hoặc khen thưởng một trong các thành tích sau:

-     Chiến sĩ thi đua cơ sở 02 năm liên tục.

-     Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 03 năm trở lên.

-     Bằng khen của Tỉnh, Bộ, Ngành.

5. Nâng lương trước thời hạn 06 tháng đối với CBVC trong thời gian giữ bậc lương đang hưởng khi được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

6. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ từ trung cấp trở xuống đến ngày 31/12/2016. Trong thời gian bảo lưu thành tích trên, CBVC phải đạt tối thiểu danh hiệu Lao động tiên tiến và đủ tiêu chuẩn theo quy định nâng lương thường xuyên.

* Các bước tiến hành:

Bước 1: Từ ngày 12 – 13/12/2016; các đơn vị phổ biến nội dung Thông báo này đến CBVC tại đơn vị mình.

Bước 2: Từ ngày 14 – 22/12/2016; CBVC tự kê khai theo mẫu (nếu thuộc đối tượng nâng lương trước hạn) và nộp Bản kê khai cùng bản photo các minh chứng (Bằng khen, Quyết định, …) về đơn vị mình.

Bước 3: Từ ngày 23 – 24/12/2016; đơn vị tổng hợp danh sách các cá nhân thuộc đối tượng nâng lương trước hạn theo mẫu, Bản kê khai thành tích và các minh chứng gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị.

Bước 4: Từ ngày 26 – 30/12/2016; Phòng Tổ chức - Chính trị tổng hợp, kiểm tra danh sách do các đơn vị gửi về và trình Hội đồng xét nâng bậc lương trước hạn.

Bước 5: Ngày 09/01/2017: Hội đồng xét nâng lương trước hạn năm 2016 họp xét nâng lương trước hạn theo danh sách do Phòng Tổ chức - Chính trị tổng hợp.

Ghi chú: Các biểu mẫu tổng hợp và kê khai được đính kèm theo thông báo hoặc tải về tại địa chỉ: http://peo.agu.edu.vn/?q=bieumau.

Trưởng đơn vị kiểm tra, rà soát theo danh sách gợi ý đính kèm và triển khai thực hiện theo tinh thần Thông báo này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị qua số điện thoại: 1455 (số nội bộ) hoặc gặp đ/c Lư Thành Tâm (di động: 0976.949.859; email: lttam@agu.edu.vn)./.

Đính kèmDung lượng
TB 346_TB_DHAG ngay 10_12_2016 ve thuc hien nang bac luong truoc han.pdf12.2 MB
Danh sach goi y thuc hien nang luong truoc han 2016.pdf130.65 KB
Bieu mau nang luong truoc han.doc57 KB