Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017

 

HƯỚNG DẪN
Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
Năm học 2016-2017

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 1667/UBND-TH ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

Trường Đại học An Giang ban hành hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017. Cụ thể như sau:

1.        NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.      Phạm vi và đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học An Giang (sau đây được gọi chung là CCVC); không áp dụng đối với các thành viên trong Ban Giám hiệu (do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá và phân loại).

1.2.      Nguyên tắc và thẩm quyền đánh giá và phân loại

- Bảo đảm đúng thẩm quyền: Trưởng các đơn vị sự nghiệp hoặc cấp phó được giao phụ trách đơn vị hoặc kiêm nhiệm trưởng (gọi tắt là Trưởng các đơn vị sự nghiệp) trực thuộc Trường Đại học An Giang (viết tắt là Trường ĐHAG) chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại CCVC thuộc đơn vị mình quản lý; Trưởng các đơn vị sự nghiệp và tất cả CCVC ngoài các đơn vị sự nghiệp do Hiệu trưởng Trường ĐHAG đánh giá và phân loại. Người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của CCVC.

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

- Việc đánh giá, phân loại CCVC quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

- Trường hợp CCVC không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

(Chi tiết xem trong tập tin đính kèm)

Đính kèmDung lượng
Huong dan danh gia phan loai vien chuc NH 2016-2017.pdf3.53 MB
Mau 01 danh cho CC.docx34.98 KB
Mau 2.1 danh cho VC lanh dao.docx33.27 KB
Mau 2.2 danh cho VC.docx31.66 KB
Mau so 3.xlsx13.1 KB
Trich luoc Quy trinh tien hanh danh gia phan loai vien chuc.docx14.52 KB
Trich luoc Tieu chi danh gia phan loai.docx25.85 KB