Thông báo về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị

giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

 

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-ĐHAG ngày 09/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030,

            Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị trên cơ sở Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các đơn vị xây dựng vị nội dung Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị mình, phải đảm bảo có một số nội dung chính theo các Phụ lục đính kèm.

Kế hoạch chiến lược phát triển đơn vị gửi về Tổ thư ký thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 chậm nhất ngày 30/12/2017.

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang thông báo đến các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

>>>Chi tiết trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
348-TB-DHAG.pdf445.98 KB
TB xay dung Ke hoach thuc hien Chien luoc.docx44.29 KB