Thông báo về việc Về việc xây dựng kế hoạch dự tuyển sau đại học giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng kế hoạch dự tuyển sau đại học giai đoạn 2018-2025

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030,

Trường Đại học An Giang thông báo đến lãnh đạo đơn vị xây dựng Kế hoạch dự tuyển sau đại học giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030, như sau:

-      Lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo bộ môn và tương đương triển khai đến toàn thể viên chức trong đơn vị, bộ môn đăng ký dự tuyển. Sau đó, tổng hợp rà soát để phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển của Trường, của đơn vị, đặc biệt đối với Khoa và Bộ môn cần chú trọng các chỉ tiêu cần đạt được trong giai đoạn, cụ thể:

+     Phấn đấu đến năm 2020, có trên 90% công chức, viên chức có trình độ thạc sỹ; trong đó, 100% giảng viên dạy trực tiếp có trình độ sau đại học, tỉ lệ tiến sĩ chiếm trên 19%; giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn của từng vị trí công tác theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan;

+     Đến năm 2025, giảng viên cơ hữu và nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ chiếm ít nhất 25% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu;

+     Đến năm 2030, giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm ít nhất 40%; riêng đối với ngành, chuyên ngành đào tạo theo hướng nghiên cứu có tỷ lệ tiến sĩ không thấp hơn 50%.

-      Lãnh đạo đơn vị cập nhật và bổ sung trực tuyến Kế hoạch dự tuyển sau đại học giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa chỉ: http://www.agu.edu.vn/dutuyen/ các thông tin chi tiết để Nhà trường làm cơ sở xem xét phê duyệt (xem hướng dẫn cập nhật và bổ sung trực tuyến đính kèm).

Ghi chú: Do một số đơn vị chưa gửi tập tin của Kế hoạch dự tuyển giai đoạn 2018-2020 (Phụ lục 05 của Kế hoạch năm học 2017-2018) về Phòng Tổ chức - Chính trị nên dữ liệu của đơn vị không có trong chương trình. Đơn vị tự nhập bổ sung vào chương trình.

Thời hạn cập nhật và bổ sung thông tin trước ngày 18/01/2018. Lãnh đạo các đơn vị lưu ý và triển khai đúng theo tinh thần của Thông báo này./.

Đính kèmDung lượng
Thong bao so 23-TB_DHAG vv xay dung ke hoach du tuyen 2018-2025.pdf744.91 KB
huong dan cap nhat bo sung.pdf2.49 MB
Phu luc 5_ Danh sach du tuyen SDH.xlsx14.02 KB