Về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên




THÔNG BÁO

về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

(Thông báo này thay cho thông báo số 903/CV.ĐHAG ngày 22/06/2009

của Hiệu trưởng Trường ĐHAG)

Căn cứ Quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và việc chuẩn hóa ngạch giảng viên và giảng viên chính, đề nghị các trưởng đơn vị lập danh sách CB-GV trong đơn vị mình gửi về phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 20/07/2009 để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức lớp học. Sau thời gian này, phòng Tổ chức - Chính trị sẽ không chịu trách nhiệm.

I. Nội dung chương trình

1. Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu: 15 tín chỉ.

Trong đó bao gồm:

- Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 10 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 10 tín chỉ

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam.

2

35

10

45

2

Tâm lý giáo dục học đại học.

2

35

10

45

3

Lý luận và ph­ương pháp dạy học đại học.

2

35

10

45

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo.

1

15

7

22

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

35

10

45

6

Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học.

1

15

7

22

Tổng cộng

10

170

54

224

II. Thời gian học dự kiến: Từ 01/08/2009 đến 31/08/2009

III. Đối tượng tham dự:

- Giảng viên chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm

- Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên.

(Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo xem trên trang web: www.peo.agu.edu.vn)