Thông báo về việc rà soát và đề xuất phương án phân công Văn thư và Trợ lý khoa tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang

THÔNG BÁO

Về việc rà soát và đề xuất phương án phân công Văn thư và Trợ lý khoa

tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang

 

            Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-ĐHAG ngày 07/3/2018 của Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy định về Văn thư và Trợ lý khoa tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang,

            Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang thông báo đến lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường thực hiện rà soát và đề xuất phương án phân công Văn thư, Trợ lý khoa tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường (theo mẫu Phụ lục kèm theo).

            Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, Ban lãnh đạo Khoa, Bộ môn thống nhất Phương án phân công Văn thư, Trợ lý khoa của đơn vị, gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị chậm nhất ngày 23/3/2018 để trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị để được hướng dẫn./.

 

 

Đính kèmDung lượng
331-TB-DHAG.pdf117.53 KB
Phu luc.docx24.51 KB