Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2017-2018

HƯỚNG DẪN

Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động
Năm học 2017-2018 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Trường Đại học An Giang (Trường ĐHAG) ban hành hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018. Cụ thể như sau:

1.        NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.      Phạm vi và đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá và phân loại viên chức quản lý, viên chức và người lao động thuộc Trường ĐHAG (sau đây được gọi chung là viên chức); không áp dụng đối với các thành viên trong Ban Giám hiệu (do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá và phân loại).

1.2.      Nguyên tắc và thẩm quyền đánh giá và phân loại

- Bảo đảm đúng thẩm quyền: Trưởng các đơn vị sự nghiệp hoặc cấp phó được giao phụ trách đơn vị hoặc kiêm nhiệm trưởng (gọi chung là Trưởng các đơn vị sự nghiệp) trực thuộc Trường ĐHAG chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức thuộc đơn vị mình quản lý; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp và tất cả viên chức ngoài các đơn vị sự nghiệp do Hiệu trưởng Trường ĐHAG đánh giá và phân loại. Người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chi tiết xin vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
233-HD-DHAG.pdf1.07 MB
Huong dan danh gia VC 2017-2018.docx60.85 KB
Mau 1-1.docx36.25 KB
Mau 1-2.docx34.24 KB
Mau so 2-1.docx34.63 KB
Mau so 2-2.docx33.56 KB
Mau 3 danh cho VC di hoc.docx33.67 KB
Mau so 4.xlsx13.06 KB