Nội dung chương trình giảng dạy lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM


Số giờ tín chỉ: 225. Thời gian dự kiến: 01/08/2009-31/08/2009

Stt

Học phần

STC

Thời gian dự kiến

Giảng viên

Hình thức

đánh giá

1

Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học

2

Thi viết 90 phút

2

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

Bài tiểu luận+Thi trắc nghiệm

3

Giáo dục học đại học thế giới và VN

2

Thi viết 90 phút

4

Tâm lý giáo dục đại học

2

Thi viết 90 phút

5

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo

1

Thi viết 60 phút

6

Chất lượng giáo dục và kiểm định chất lương giáo dục đại học

1

Thi viết 60 phút

7

Xây dựng chương trình và đề cương môn học

2

Bài tập thu hoạch

8

Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

Thi thực hành

9

Soạn giảng và thực hành đổi mới phương pháp dạy học đại học theo hướng sư phạm tích cực

2

Thi thực hành

10

Thi hết học phần 1,2,3,4,5,6

Ghi chú: Những CB-GV đã có các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Triết học, GDH Đại học, Phương pháp NCKH) thì có thể tham gia dự thính (nhưng không cấp chức chỉ) các học phần còn lại để bổ sung kiến thức.