Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường và nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý Trường Đại học An Giang

Quyết định số 2598/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường và nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ quản lý Trường Đại học An Giang

Đính kèmDung lượng
2598-QD-DHAG-Quy dinh ve chuc nang nhiem vu cua cac don vi va quyen han cua CBQL.pdf9.96 MB