Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đánh giá, phân loại viên chức

và người lao động năm học 2017 - 2018

  

Căn cứ Hướng dẫn số 233/HD-ĐHAG ngày 01/03/2018 của Trường Đại học An Giang về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017-2018,

Căn cứ tình hình thực tế tại các đơn vị và yêu cầu của công tác thi đua,

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang điều chỉnh thời gian thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017-2018, như sau:

1/. Trước ngày 01/06/2018, các phòng chuyên môn có trách nhiệm tổng hợp và công bố các vấn đề liên quan đến các tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức, cụ thể:

-       Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Ghi nhận về công tác tổ chức thi, kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học.

-       Phòng Đào tạo: Khối lượng công việc của giảng viên, ghi nhận về công tác đào tạo, giảng dạy.

-       Phòng Thanh tra - Pháp chế: Ghi nhận về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

-       Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học: Các đề án, đề tài NCKH, bài báo, giáo trình, tài liệu, sáng kiến, ….

-       Phòng Tổ chức - Chính trị: Ghi nhận về công tác đào tạo bồi dưỡng, ý thức chấp hành các quy định, quy chế của Nhà trường.

2/. Từ ngày 01/6/2018 - 09/6/2018, Trưởng đơn vị hoặc cấp phó được phân công phụ trách (gọi chung là Trưởng đơn vị) tổ chức triển khai; cá nhân thực hiện báo cáo tự đánh giá theo mẫu được quy định.

3/. Từ ngày 09/6/2018 - 20/6/2018, Trưởng đơn vị các cấp tổ chức thực hiện đánh giá tại đơn vị; hoàn thành hồ sơ đánh giá và phân loại gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị.

Về hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu và quy trình vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 233/HD-ĐHAG ngày 01/03/2018. Đề nghị các Trưởng đơn vị nghiên cứu kỷ nội dung Hướng dẫn và triển khai thực hiện. Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm công tác đánh giá, phân loại thuộc đơn vị mình quản lý nếu để xảy ra chậm trễ và sai sót.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị qua email peo@agu.edu.vn hoặc điện thoại nội bộ 1455./.

Đính kèmDung lượng
676-TB-DHAG.pdf75.36 KB