Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2018

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - Năm 2018 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 25/10/2018./.

* Tập tin đính kèm:

1. Du_kien_nang luong CC_VC_ND68_DHAG_Qui_IV_2018.pdf

2. Du_kien_nang_luong_nguoi_lao_dong_DHAG_Qui_IV_2018.pdf

3. Du_kien_nang luong CC_VC_ND68_SNTC_Qui_IV_2018.pdf