Danh sách tham dự lớp bồi dưỡng ứng dụng CNTT tháng 11/2018