Thông báo về việc gia hạn nộp và lưu ý một số thông tin ghi trên Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp và lưu ý một số thông tin ghi trên
Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Căn cứ Công văn số 665-CV/TU ngày 20/11/2018 của Ban Thường trực Tỉnh ủy về chấn chỉnh việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập;

Căn cứ Kế hoạch số 1455/KH-ĐHAG ngày 13/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc Kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2018,

Trường Đại học An Giang thông báo gia hạn thời gian nộp và lưu ý một số thông tin ghi trên Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của người có nghĩa vụ kê khai năm 2018 như sau:

  1. Gia hạn thời gian nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 kể từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 14/12/2018.
  2. Lưu ý ghi một số thông tin trên Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 như sau: (Phụ lục đính kèm).

Người có nghĩa vụ kê khai chịu trách nhiệm về nội dung thông tin ghi trên Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Phụ lục ban hành kèm theo thông báo này, nộp Bản kê khai về Phòng Tổ chức – Chính trị đúng thời hạn tại Mục 1 của Thông báo này.

Trưởng đơn vị trực thuộc Trường Đại học An Giang chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo người có nghĩa vụ kê khai theo Kế hoạch số 1455/KH-ĐHAG ngày 13/11/2018 thực hiện theo tinh thần Thông báo này./.

-> Chi tiết xem trong tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
TB 1586 gia han thoi gian ke khai tai san, thu nhap nam 2018.pdf2.02 MB