Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019

HƯỚNG DẪN

Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động

Năm học 2018-2019

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-ĐHAG ngày 17/11/2018 của Trường Đại học An Giang về việc Ban hành “Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang”;

Trường Đại học An Giang (Trường ĐHAG) ban hành hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:

1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.Phạm vi và đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá và phân loại viên chức quản lý, viên chức và người lao động thuộc Trường ĐHAG (sau đây được gọi chung là viên chức); không áp dụng đối với các thành viên trong Ban Giám hiệu (do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá và phân loại).

1.2.Nguyên tắc và thẩm quyền đánh giá và phân loại

- Bảo đảm đúng thẩm quyền: Trưởng các đơn vị sự nghiệp hoặc cấp phó được giao phụ trách đơn vị hoặc kiêm nhiệm trưởng (gọi chung là Trưởng các đơn vị sự nghiệp) trực thuộc Trường ĐHAG chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức thuộc đơn vị mình quản lý; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp và tất cả viên chức ngoài các đơn vị sự nghiệp do Hiệu trưởng Trường ĐHAG đánh giá và phân loại. Người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức.

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

- Việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

- Trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

2.ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Xem thêm....

Đính kèmDung lượng
628-HD-DHAG về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2018-2019.pdf656.63 KB
Mau 1-1.docx44.96 KB
Mau 1-2.docx40.32 KB
Mau so 2-1.docx40.89 KB
Mau so 2-2.docx39.38 KB
Mau 3 danh cho VC di hoc tap trung.docx33.7 KB
Mau so 4.xlsx13.08 KB