Thông báo về việc triển khai và thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

Về việc triển khai và thực hiện đánh giá, phân loại 

viên chức và người lao động năm học 2018-2019

 

Căn cứ Hướng dẫn số 628/HD-ĐHAG ngày 15/5/2019 của Trường Đại học An Giang về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019,

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang thông báo đến lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường về việc triển khai và thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019 như sau:

1. Từ ngày 20/5/2019 - 31/5/2019: Trưởng đơn vị tổ chức triển khai; cá nhân thực hiện báo cáo tự đánh giá theo mẫu được quy định.

2. Từ ngày 03/6/2019 - 12/6/2019: Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện tự đánh giá tại các đơn vị; tổng hợp hồ sơ đánh giá, phân loại gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị và gửi bản mềm Mẫu số 4 qua email peo@agu.edu.vn. Cụ thể hồ sơ đánh giá và phân loại của đơn vị như sau:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường:

+ Mẫu số 1.2 (phiếu đánh giá, phân loại của Trưởng, Phó đơn vị sự nghiệp).

+ Biên bản cuộc họp đánh giá, phân loại.

+ Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức của đơn vị.

- Đối với các đơn vị thuộc Trường còn lại.

+ Mẫu số 1.1, 1.2 , 2.1, 2.2, 3. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức phải có nhận xét, đề xuất mức đánh giá phân loại và ký tên của các cấp lãnh đạo trực tiếp (bộ môn, khoa), cấp ủy (đối với viên chức quản lý); 

+ Các biên bản phiên họp được tổ chức theo Mục 2.4.1 và 2.4.2 của Hướng 

dẫn 628/HD-ĐHAG.

+ Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại tại đơn vị theo Mẫu số 4.

Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo này đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị mình quản lý. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – Chính trị qua email peo@agu.edu.vn hoặc điện thoại nội bộ 1455./.

Đính kèmDung lượng
685-TB-DHAG về việc triển khai và thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2018-2019.pdf70.75 KB