Kế hoạch về việc kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin lý lịch công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin lý lịch công chức, viên chức

và người lao động Trường Đại học An Giang

         

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017 của Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

Căn cứ Công văn số 56/UBND-TH ngày 12/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức,

Trường Đại học An Giang xây dựng Kế hoạch Kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin lý lịch công chức, viên chức và người lao động, như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và điều hành của Nhà trường; qua đó, làm thay đổi căn bản về phương pháp quản lý và cơ sở cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học điện tử;

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là CCVC) hiện đang công tác. Bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ CCVC nếu có thiếu sót.

- Cập nhật, bổ sung thông tin lý lịch CCVC trực tuyến (so với thông tin lý lịch đã được cập nhật trước đây vào tháng 3/2017) để xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ thông tin lý lịch CCVC toàn Trường tính đến thời điểm hiện nay; đảm bảo cho công tác quản lý thông tin lý lịch CCVC được nhanh chóng, chính xác.

Chi tiết xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
1066-KH-DHAG về việc kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin lý lịch công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang.pdf178.91 KB