Thông báo về việc cập nhật thông tin lý lịch của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin lý lịch của công chức, viên chức

và người lao động Trường Đại học An Giang

 

Căn cứ Kế hoạch số 1066/KH-ĐHAG ngày 14/8/2019 của Trường Đại học An Giang về việc kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin lý lịch công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 1272/KH-ĐHAG ngày 04/10/2018 của Trường Đại học An Giang về việc số hóa hồ sơ công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang,

Trường Đại học An Giang thông báo về việc cập nhập thông tin lý lịch của công chức, viên chức và người lao động (CCVC) theo mẫu eCBCCVC-BNV/2016, cụ thể như sau:

  1. Từ ngày 14/8/2019 đến ngày 23/8/2019, CCVC thực hiện cập nhập thông tin lý lịch cá nhân trực tuyến tại địa chỉ: https://apps.agu.edu.vn/hrm. CCVC sử dụng tài khoản email của Trường (AGUmail) để đăng nhập và cập nhật thông tin theo Hướng dẫn được ban hành kèm theo Thông báo này (hoặc tải về tại địa chỉ: https://apps.agu.edu.vn/hrm/huong_dan_su_dung.pdf).
  2. Các cá nhân có nhu cầu được hướng dẫn trực tiếp vui lòng đăng ký trực tuyến tại liên kết: http://peo.agu.edu.vn/regis-hrm trước ngày 20/8/2019.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

-      Lư Thành Tâm (lttam@agu.edu.vn; ĐT: 0976.949.859);

-      Tô Cẩm Loan (tcloan@agu.edu.vn; ĐT: 0986.807.827);

-      Nguyễn Phước Nho (npnho@agu.edu.vn; ĐT: 0949.985.138).

Để thực hiện thành công việc cập nhật thông tin lý lịch cá nhân và xây dựng cơ sở dữ liệu CCVC, đề nghị các trưởng đơn vị và CCVC Trường Đại học An Giang thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Thông báo này./.

Đính kèmDung lượng
1067-TB-DHAG về việc cập nhật thông tin lý lịch của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang.pdf65.61 KB
huong_dan_su_dung.pdf1.73 MB
Huong dan cap nhat chi tiet cac truong thong tin.pdf267.97 KB