Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Blockchain cho viên chức thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp tập huấn Blockchain cho viên chức

thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

         

Nhằm bắt kịp xu thế công nghệ và cập nhật kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức và người lao động (gọi chung là viên chức) thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Blockchain
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 Cập nhật kiến thức về công nghệ Blockchain cho viên chức thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin của Trường. Qua đó, giúp viên chức có thể nắm bắt và ứng dụng công nghệ Blockchain vào công việc chuyên môn cũng như giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của Nhà trường.

II. NỘI DUNG:

  1. 1.      Chương trình: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
  2. 2.      Đối tượng:Viên chức thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
  3. 3.      Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 27/8/2019 đến ngày 30/8/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang.

4. Báo cáo viên:

Mời nhóm nghiên cứu về công nghệ Blockchain của Trường: 02 giảng viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin (Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Tùng) và 01 giảng viên thuộc Trung tâm Tin học (Trương Minh Tuyền).

5. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm của Trường Đại học An Giang. Bao gồm các chi phí sau:

- Công tác chuẩn bị, tổ chức và nhân viên phục vụ trực tiếp.

- Tiền giải khát giữa giờ cho viên chức tham dự lớp tập huấn;

- Thời gian báo cáo của giảng viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin được quy đổi thành số giờ chuẩn tương ứng theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang hiện hành.

- Thù lao báo cáo cho giảng viên thuộc Trung tâm Tin học, Đại học An Giang.

III. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN PHỤC VỤ

1. Ban Tổ chức

- Ông Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng, Trưởng ban;

- Ông Lê Quốc Cường, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban;

- Ông Hà Thanh Hùng, PTP. TC-CT, Thành viên;

- Ông Phạm Minh Tân, PGĐ. TTTH, Thành viên;

- Ông Nguyễn Văn Hòa, PTK CNTT, Thành viên;

- Ông Trần Xuân Lâm, PTP. KH-TV, Thành viên.

2. Ban Phục vụ

- Bà Tô Cẩm Loan, CV. P. TC-CT, Thành viên;

- Bà Trần Thị Huế, KS. TTTH, Thành viên;

- Ông Nguyễn Thanh Tịnh, KTV. TTTH, Thành viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức – Chính trị

- Chủ trì, phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Tin học phân công báo cáo viên và tổ chức lớp tập huấn theo Kế hoạch.

- Đề xuất kinh phí thanh toán cho Ban tổ chức và Ban phục vụ theo quy định.

- Lập Danh sách lớp học, theo dõi, báo cáo Hiệu trưởng tiến độ và tình hình lớp học.

2. Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Bố trí nguồn kinh phí và thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định.

3. Trung tâm Tin học

Chuẩn bị phòng máy, trang thiết bị phục vụ cho lớp tập huấn theo Kế hoạch.

4. Các đơn vị trực thuộc Trường

Triển khai Kế hoạch này đến viên chức thuộc đơn vị mình quản lý. Viên chức tham dự đăng ký tại địa chỉ: http://peo.agu.edu.vn/?q=regis-blockchain chậm nhất đến hết ngày 25/8/2019.

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch./.

Đính kèmDung lượng
1104-KH-DHAG về việc tổ chức lớp tập huấn Blockchain cho viên chức thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.pdf185.22 KB