Danh sách lớp NVSP

Danh sách lớp I

Danh sách lớp II

Đâylà danh sách lớp NVSP phòng TCCT quản lý, nếu CB-GV nào thấy sai xót về Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh thì liên hệ phòng TCCT hoặc qua Email: lcdoan@agu.edu.vn để chỉnh sửa trước ngày 17/9/2009, phòng TCCT sẽ gửi về Đại học QG HN.

Một số CB-GV có nơi sinh tỉnh Sông Bé, đề nghị ghi lại tên tỉnh hiện nay.

Mọi sai xót về sau Phòng TCCT không chịu trách nhiệm.