Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động, năm học 2018-2019