Về việc triển khai và thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động năm 2020

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1882/HD-ĐHAG ngày 13/11/2020 của Trường Đại học An Giang về việc đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động năm 2020.

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang thông báo đến lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường về việc triển khai và thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2020 như sau:

- Trước ngày 19/11/2020, các phòng chuyên môn (Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học và Phòng Tổ chức – Chính trị) có trách nhiệm tổng hợp và thông báo đến Trưởng các đơn vị các vấn đề liên quan đến các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trong toàn Trường.

- Từ ngày 16/11/2020 – 24/11/2020: Trưởng đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện tự đánh giá tại các đơn vị; hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị và gửi bản mềm Mẫu số 4 qua email peo@agu.edu.vn. Cụ thể hồ sơ đánh giá, xếp loại của đơn vị như sau:

+ Mẫu số 1.1, 1.2 , 2.1, 2.2 và 3. Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức phải có nhận xét, đề xuất mức đánh giá, xếp loại và ký tên của các cấp lãnh đạo trực tiếp (bộ môn, khoa), cấp ủy (đối với viên chức quản lý);

+ Các biên bản họp được tổ chức theo Mục 2.4.1 và 2.4.2 của Hướng dẫn 1882/HD-ĐHAG.

+ Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại tại đơn vị theo Mẫu số 4.

Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo này đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị mình quản lý. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – Chính trị qua email peo@agu.edu.vn hoặc điện thoại nội bộ 1455./.

 

Hướng dẫn 1882/HD-ĐHAG đính kèm

Đính kèmDung lượng
Thong bao danh gia xep loai vien chuc nam 2020.pdf679.49 KB
HD danh gia xep loai vien chuc nam 2020.zip7.43 MB