Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2034A/QĐ-ĐHAG ngày 02/11/2018 của Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Trường Đại học An Giang thông báo đến các đơn vị, viên chức và người lao động trong toàn Trường về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn:

Công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

- Được cấp thẩm quyền quyết định khen thưởng bằng văn bản.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

- Đã có thời gian giữ bậc lương đang hưởng tối thiểu là:

+  24 tháng đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên;

+  12 tháng đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ từ trung cấp trở xuống.

- Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

- Được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm, gồm: năm được xét và năm liền kề trước đó.

3. Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong một năm không quá 10% tổng số công chức, viên chức hưởng lương trong ngân sách của đơn vị tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

4. Cấp độ thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

Công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng khi đạt một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu như sau:

+     Huân chương các loại.

+     Các danh hiệu vinh dự nhà nước: Anh hùng Lao động; Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân; Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú.

+     Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước.

+     Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+     Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh và Đoàn thể Trung ương.

Công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cá nhân đạt một trong các hình thức khen thưởng sau:

+     Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh.

+     02 năm liền đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cá nhân có 01 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

5. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ từ trung cấp trở xuống  đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trong thời gian bảo lưu thành tích, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên theo quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV.

6. Thứ tự xét chọn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

-    Trường hợp số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn số chỉ tiêu quy định thì xét chọn theo cấp độ thành tích từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

-    Trường họp có từ 02 người trở lên có cấp độ thành tích ngang nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì thực hiện ưu tiên theo thứ tự như sau:

+     Công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có thành tích xuất sắc nhưng chưa được xét nâng bậc lương trước thời hạn.

+     Công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác (ví dụ như: bằng khen, giấy khen của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; khen thưởng đột xuất,...).

+     Công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có thâm niên công tác nhiều hơn.

* Các bước tiến hành:

Bước 1: Từ ngày 25 – 29/12/2020; các đơn vị phổ biến nội dung Thông báo này đến viên chức và người lao động trong đơn vị mình.

Bước 2: Từ ngày 29/12/2020 – 05/01/2021; viên chức và người lao động tự kê khai theo mẫu (nếu thuộc đối tượng nâng bậc lương trước hạn) và nộp Bản kê khai cùng bản photo các minh chứng (Bằng khen, Quyết định, …) về đơn vị mình hoặc trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Chính trị.

Bước 3: Từ ngày 05 – 07/01/2021; đơn vị tổng hợp danh sách các cá nhân thuộc đối tượng nâng bậc lương trước hạn theo mẫu, Bản kê khai thành tích và các minh chứng gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị.

Bước 4: Từ ngày 07 – 08/01/2021; Phòng Tổ chức - Chính trị tổng hợp, kiểm tra danh sách do các đơn vị gửi về và trình Hội đồng xét nâng bậc lương trước hạn.

Bước 5: Dự kiến ngày 11/01/2021: Hội đồng xét nâng bậc lương trước hạn năm 2020 họp xét nâng bậc lương trước hạn theo danh sách do Phòng Tổ chức - Chính trị tổng hợp.

Ghi chú: Các biểu mẫu tổng hợp và kê khai được đính kèm theo thông báo hoặc tải về tại địa chỉ: http://peo.agu.edu.vn/?q=bieumau.

Trưởng đơn vị kiểm tra, rà soát theo danh sách gợi ý đính kèm và triển khai thực hiện theo tinh thần Thông báo này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị qua số điện thoại: 1488 (số nội bộ); email:peo@agu.edu.vn hoặc liên hệ chuyên viên Nguyễn Thành Phương (di động: 0933.179.976; email: nthanhphuong@agu.edu.vn)./.

Đính kèmDung lượng
QD 2034A-QD-DHAG ngay 02-11-2018 Quy dinh nang luong.pdf3.09 MB
Bieu mau nang luong truoc han.doc57 KB
thong bao nang luong truoc han 2020.pdf718.16 KB
danh sach goi y nang luong truoc han 2020.pdf3.86 MB