Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Đính kèmDung lượng
TT07-2019-Quy dinh quan ly ho so vien chuc.pdf1.8 MB