Thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quý III,IV - 2021

Đính kèmDung lượng
Du_kien_nang luong CC_VC_DHAG_Quy_III_IV_2021.pdf266.62 KB