Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2021

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2021.

Chi tiết xem tại đây