Thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quý III - 2022

Đính kèmDung lượng
Du_kien_nang luong VC_DHAG_Qui_III_2022.pdf174.11 KB