Đăng ký tập huấn Blockchain

- Địa điểm: Phòng máy tính, Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.

- Thời gian: Từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019

    + Buổi Sáng: Từ 8 giờ 00 đền 11 giờ 00.

    + Buổi Chiều: Từ 14 giờ 00 đền 17 giờ 00.

(Kế hoạch chi tiết tại link sau: http://peo.agu.edu.vn/?q=node/494)