Thông báo

Thông báo

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2021

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2021.

Chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2020

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2020.
Chi tiết xem tại đây: https://bit.ly/3w5jS9b

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Nội dung tin RSS