Thông báo

Thông báo

Công nhận kết quả tuyển dụng năm 2020

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể: (Tài liệu đính kèm)

Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021

Trường Đại học An Giang thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 như sau: (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học An Giang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2 như sau: 

Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức (Vòng 1)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức như sau: (Tập tin đính kèm).

Về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2020

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2020,

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức, cụ thể:

1. Các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển viên chức rà soát các thông tin của cá nhân theo danh sách đính kèm.

Về việc triển khai và thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động năm 2020

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1882/HD-ĐHAG ngày 13/11/2020 của Trường Đại học An Giang về việc đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động năm 2020.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm 2020 như sau:

1. YÊU CẦU CHUNG

- Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ hồ sơ tuyển dụng;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo trình độ nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chức danh nghề nghiệp dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe, đảm bảo công tác lâu dài và không mắc bệnh truyền nhiễm, không dị tật, không nói ngọng, nói lắp.

Nội dung tin RSS