Thông báo

Thông báo

Về việc chiêu sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2019

Quý thầy cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

THÔNG BÁO

 Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

Thông báo về việc gia hạn nộp và lưu ý một số thông tin ghi trên Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp và lưu ý một số thông tin ghi trên
Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Căn cứ Công văn số 665-CV/TU ngày 20/11/2018 của Ban Thường trực Tỉnh ủy về chấn chỉnh việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập;

Căn cứ Kế hoạch số 1455/KH-ĐHAG ngày 13/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc Kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2018,

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động, năm học 2017 -2018

Quý Thầy, Cô vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

Thông báo về kết quả phân loại viên chức và người lao động năm học 2017 -2018

Quý thầy, cô vui lòng xem nội dung Thông báo trong tập tin đính kèm.

Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)

Xin vui lòng xem nguyên văn trong tập tin đính kèm.

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đánh giá, phân loại viên chức

và người lao động năm học 2017 - 2018

  

Căn cứ Hướng dẫn số 233/HD-ĐHAG ngày 01/03/2018 của Trường Đại học An Giang về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2017-2018,

Căn cứ tình hình thực tế tại các đơn vị và yêu cầu của công tác thi đua,

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2017-2018

HƯỚNG DẪN

Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động
Năm học 2017-2018 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Thông báo về việc rà soát và đề xuất phương án phân công Văn thư và Trợ lý khoa tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang

THÔNG BÁO

Về việc rà soát và đề xuất phương án phân công Văn thư và Trợ lý khoa

tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang

 

            Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-ĐHAG ngày 07/3/2018 của Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy định về Văn thư và Trợ lý khoa tại các Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường Đại học An Giang,

Nội dung tin RSS