Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc cập nhật hồ sơ CBVC

1. Quý Thầy/Cô vui lòng click tại đây để tiến hành cập nhật Hồ sơ CBVC.

V/v Cử viên chức đào tạo sau đại học năm 2017

Công văn số 600/CV-BTCTU ngày 17/02/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc cử CB, CC, VC đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

Quý thầy, cô vui lòng xem tập tin đính kèm

V/v thông báo chủ trương bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển sau đại học 2016

Công văn 140 /SNV-CCVC ngày 24/01/2017 của Sở Nội vụ An Giang về việc thông báo chủ trương bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển sau đại học 2016.

Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thông báo về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức

vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 (danh sách đính kèm).

Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức  vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 

 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 (danh sách đính kèm).

Kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch tổ chức phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch tổ chức phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển viên chứcTrường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND, ngày 06/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt  động của Trường Đại học An Giang”;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Nội dung tin RSS