Lương

Lương

Danh sách dự kiến nâng lương Quí I - 2018

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí I - Năm 2018 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 22/02/2018.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2017

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - Năm 2017 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 20/10/2017.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí III - 2017

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí III - Năm 2017 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 03/8/2017.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí II Năm 2017

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí II - Năm 2017 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 19/4/2017.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí I - 2017

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí I - 2017 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 20/02/2017.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2016

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2016 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 01/11/2016.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí III - Năm 2016

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí III - 2016 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 04/08/2016.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí I - II Năm 2016

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý Thầy, Cô danh sách dự kiến nâng lương Quí I - II năm 2016 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý Thầy, Cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 26/03/2016.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV Năm 2015

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý Thầy, Cô danh sách dự kiến nâng lương Quí IV năm 2015 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý Thầy, Cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 07/11/2015.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí III Năm 2015

 Phòng TC-CT xin thông báo đến quý Thầy, Cô danh sách dự kiến nâng lương Quí III năm 2015 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý Thầy, Cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 30/07/2015.

Nội dung tin RSS