Đánh giá Hiệu trưởng

Đánh giá Hiệu trưởng

Các Tiêu chuẩn, tiêu chí giảng viên đánh giá Hiệu trưởng

1. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1.1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị

a)   Trung thành với lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b)  Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chế độ, chính sách, quy định, pháp luật của Nhà nước;

c)   Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội;

d)  Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

1.2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp

a)    Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;

Nội dung tin RSS